Voorwaarden en Privacy

Algemene Voorwaarden van PTA®

Artikel 1 – Definities

1. Ondernemer: PTA®  (ingeschreven bij KvK als Personal Training Agency B.V.);

2. Klant: de natuurlijke persoon met een minimumleeftijd van achttien jaar of rechtspersoon die een koop op afstand doet bij en/of een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website van de ondernemer een koop op afstand doet bij en/of een overeenkomst aangaat met een adverteerder wordt niet tot een klant van de ondernemer gerekend;

3. PTA-Membership: hieronder vallen alle niveaus van het membership inclusief de eventuele uitbreidingsopties hierop die door de ondernemer op de website wordt aangeboden;

4. PTA-Program: een persoonlijk op maat gemaakt voeding en trainingsplan dat wordt ondergebracht op het persoonlijke account van de klant in het online-portaal van de ondernemer;

5. Online-portaal: een besloten online platform waarmee de ondernemer zijn persoonlijke begeleiding op digitale wijze uitbreid. De ondernemer werkt met een besloten online platform dat op licentie-basis door Virtuagym B.V. wordt gefaciliteerd;

6. Credit: een ingekocht krediet in de vorm van een digitale credit dat op het persoonlijke account van de klant staat in het online-portaal van de ondernemer. De ondernemer biedt verschillende type Credits aan. Afhankelijk van het type Credit kan de klant (na activering als gevolg van betaling) in het online-portaal trainingsafspraken inplannen in de online agenda van de ondernemer of afrekenen voor een product dat door de ondernemer in de trainingsaccommodatie wordt aangeboden;

7. Trainingsafspraak: een afspraak ten behoeve van de uitvoering van een trainingssessie door de ondernemer;

8. 1op1 Personal Training: een Personal Training sessie onder leiding van een Personal Trainer;

9. Semi-Personal Training: een Personal Training class met meerdere cliënten onder leiding van een Personal Trainer;

10. Online Coaching: een online coachingtraject;

11. Upgrade optie: is een uitbreiding op het PTA-membership met een specifieke service dat door de ondernemer via de website of op andere wijze wordt aangeboden;

12.  (Online) serviceproduct: een (online) dienst die door de ondernemer zelf of door een adverteerder via de website wordt aangeboden;

13. Koop op afstand: een koop van de klant waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem (o.a. via een online betaaldienstverlener) voor het kopen van (service)producten uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de klant en de ondernemer waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem (o.a. via een online betaaldienstverlener) voor het aangaan van een overeenkomst voor een (duur)transactie uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

15. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van (service)producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

16. Online betaaldienstverlener: het bij De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten geregistreerde bedrijf dat de online betaling voor een koop op afstand en/of een overeenkomst op afstand afhandelt;

17. Bedenktijd: de wettelijke minimumtermijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

18. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand;

21. Werkdag: elke dag die binnen de werkweek valt (maandag t/m vrijdag);

22. Kantooruren: van 08:00 tot 18:00 op elke werkdag;

23. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

24. Techniek voor communicatie op afstand: elk middel dat kan worden gebruikt voor het afhandelen van een koop op afstand en/of het sluiten van een overeenkomst op afstand, zonder dat de klant en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

25. Gedeelde informatie: alle content en andere media-informatie die in de website, het online-portaal, social media en nieuwsbrieven van de ondernemer en alle content en andere media-informatie die in de door de ondernemer aangeboden producten voorkomt. Met betrekking tot de online serviceproducten betreft dit persoonlijke informatie die op één enkele klant is afgestemd en die uitsluitend door deze klant gebruikt mag worden.

 

Artikel 2 -  Contactgegevens ondernemer

Bedrijfsnaam: Personal Training Agency B.V.;
E-mailadres: info@pta-program.nl;
Website: www.pta-program.nl;
KvK-nummer: 68814666;
Bank: NL57 INGB 0006114456;
BTW-identificatienummer: NL857603887B01 .

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke totstandkoming van een koop op afstand en/of een overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de klant;

2. Voordat de betaling voor een koop op afstand en/of een overeenkomst op afstand voor een (duur)transactie wordt afgerond, wordt de klant erop geattendeerd dat hij bij afronding akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de ondernemer. De algemene voorwaarden van de ondernemer zijn via de website www.pta-program.nl voor de klant immer beschikbaar. Indien de algemene voorwaarden om wat voor reden toch niet via de website beschikbaar zijn, kan de ondernemer deze, wanneer daar om gevraagd wordt, alsnog via de email versturen. De klant dient daarvoor onder vermelding van “Verzoek om toesturen algemene voorwaarden van Personal Training Agency B.V.” een email te sturen naar membership@pta-program.nl ;

3. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden stemt de klant ermee in dat hij ook akkoord gaat met het privacy en disclaimer beleid van de ondernemer;

4. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden stemt de klant ermee in dat hij ook akkoord gaat met het huis regelement van de specifieke trainingsaccommodaties van de ondernemer en/of de trainingsaccommodaties van derden waar de ondernemer een samenwerking mee heeft ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening. Het huishoudelijk reglement is altijd op te vragen bij de betreffende trainingsaccommodatie.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. Op de website van de ondernemer wordt duidelijk te kennen gegeven of het een (service)product van de ondernemer betreft of van een adverteerder;

2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden (service)producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de wijze waarop de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
 • de manier waarop de klant, voor het doen van de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand, de door hem in het kader van de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de algemene voorwaarden waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de klant deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst op afstand

1. De onderstaande bepalingen hebben betrekking op zowel het PTA-membership als de uitbreiding(en) daarop met een Upgrade optie zoals PT-Credits pakketten die door de ondernemer worden aangeboden;

2. Bij totstandkoming van de overeenkomst op afstand gaat de klant ermee akkoord dat hij automatisch aangemeld wordt voor de elektronische mailinglist van de ondernemer, dat zijn intakegegevens worden opgeslagen op een afgeschermd en beveiligd deel van de website van de ondernemer en dat zijn intakegegevens worden verwerkt in het aan de ondernemer op licentie-basis verstrekte online-portaal;

3. De overeenkomst op afstand is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden;

4. De overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod (PTA-membership al dan niet in combinatie met een Upgrade optie) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

5. De klant aanvaard het aanbod langs elektronische weg en de ondernemer bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst op afstand ontbinden;

6. De overeenkomst op afstand komt uitsluitend via elektronische weg tot stand. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt voor een veilige webomgeving. Daartoe werkt de ondernemer uitsluitend samen met bij De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten geregistreerde online betaaldienstverleners en met Virtuagym B.V. die haar online-portaal faciliteert;

7. De online betaaldienstverlener kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de online betaaldienstverlener op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst voor een duurtransactie niet aan te gaan, licht hij de ondernemer hierover in. De ondernemer is gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

8. Een overeenkomst op afstand kan alleen tot stand komen wanneer de klant mondeling en/of schriftelijk en/of via elektronische wijze akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van de ondernemer;

9. De verantwoordelijkheid voor technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht en opslag van persoonsgebonden (privacy gevoelige) data via het online portaal liggen volledig bij Virtuagym B.V.;

10. Het staat de ondernemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door partners en/of personeelsleden van de ondernemer uit te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

 

Artikel 6 – Termijnen

1. De ondernemer werkt met de volgende termijnen:

a. Het PTA-Basic betreft een maand membership dat te allen tijde opgezegd kan worden, rekening houdend met een volle kalendermaand opzegtermijn; 

b. Het PTA-Standard betreft een maand membership dat te allen tijde opgezegd kan worden, rekening houdend met een volle kalendermaand opzegtermijn; 

c. Het PTA-Premium betreft een maandmembership dat te allen tijde opgezegd kan worden, rekening houdend met een volle kalendermaand opzegtermijn; 

d. Het PTA-Elite betreft een maandmembership dat te allen tijde opgezegd kan worden, rekening houdend met een volle kalendermaand opzegtermijn; 

e. PT-Credits die automatisch in een bundel (behorende bij het membership) zijn opgeleverd zijn slechts voor één kalendermaand geldig. Voor PT-Credits die in pakketvorm zijn ingekocht geldt de geldigheidsduur die aan het betreffende pakket is gekoppeld. PT-Credits waarvan de geldigheidsdatum is verstreken en/of die na de einddatum van het PTA-membership overblijven, zullen automatisch worden verwijderd van het persoonlijke account van de klant op het online-portaal. De de klant ontvangt geen restitutie van de verwijderde PT-Credits;

f. Class-Credits die automatisch in een bundel (behorende bij het membership) zijn opgeleverd zijn slechts voor één kalendermaand geldig. Class-Credits waarvan de geldigheidsdatum is verstreken en/of die na de einddatum van het PTA-membership overblijven, zullen automatisch worden verwijderd van het persoonlijke account van de klant op het online-portaal. De de klant ontvangt geen restitutie van de verwijderde Class-Credits;

g. Loyalty-Credits hebben een onbeperkte geldigheidsduur, zolang het PTA-Membership actief is. Loyalty-Credits die na de einddatum van het PTA-membership overblijven, zullen automatisch worden verwijderd van het persoonlijke account van de klant op het online-portaal. De klant ontvangt geen restitutie van de verwijderde Loyalty-Credits.

 

Artikel 7 Trainingsafspraken

1. Trainingsafspraken voor Small Group Personal Training dienen tijdig, doch uiterlijk 6 uur van tevoren, te worden geannuleerd via de betreffende online-agenda van de ondernemer. Indien een trainingsafspraak voor een Small Group Personal Training korter dan 6 uur van tevoren wordt geannuleerd of niet op de hiervoor genoemde wijze, verliest de klant daarmee het recht om de betreffende PT-Credits terug te krijgen op zijn persoonlijke account op het online-portaal;

2. Trainingsafspraken voor 1op1 Personal Training sessies met een PTA Trainer dienen tijdig, doch uiterlijk 12 uur van tevoren, te worden geannuleerd door rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Personal Trainer. Indien een trainingsafspraak korter dan 12 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht om de betreffende PT-Credits terug te krijgen op zijn persoonlijke account op het online-portaal;

3. Trainingsafspraken voor Semi-Personal Training sessies met een PTA Trainer dienen tijdig, doch uiterlijk 6 uur van tevoren, te worden geannuleerd door rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende Personal Trainer. Indien een trainingsafspraak korter dan 6 uur van tevoren wordt geannuleerd, verliest de klant daarmee het recht om de betreffende PT-Credits terug te krijgen op zijn persoonlijke account op het online-portaal;

4. De ondernemer behoudt zich het recht voor om trainingsafspraken te weigeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden met de klant, indien de klant herhaaldelijk (minimaal driemaal) niet verschijnt bij de gemaakte trainingsafspraken. Zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie, al dan niet gedeeltelijk, van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats;

5. De ondernemer behoudt zich het recht voor om trainingsafspraken te weigeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden met de klant, indien de klant zich herhaaldelijk (minimaal driemaal) niet houdt aan het huishoudelijk reglement van de trainingsaccommodatie zoals genoemd in artikel 3 lid 3. Zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie, al dan niet gedeeltelijk, van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

 

Artikel 8 – Deactivering van de overeenkomst op afstand

1. Indien de klant een ernstige blessure heeft opgelopen en/of een operatie heeft ondergaan is het mogelijk om de einddatum van de overeenkomst tot maximaal twee kalendermaanden op te schuiven, mits dit tijdig conform lid 2 van dit artikel door de klant wordt aangegeven bij de ondernemer. De geldigheidstermijn van de PT-Credits wordt bevroren tot het moment waarop de klant het PTA-membership hervat.

Let op, er is sprake van een ernstige blessure bij breuken, spierscheuringen, e.d. waardoor er niet aan enige fysieke activiteit kan worden gedaan. Dit moet aangetoond worden door een kopie aan te leveren bij de ondernemer van een ondertekende verklaring van de behandelend (huis)arts. Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid e.d. is het niet mogelijk om de einddatum van de overeenkomst te verschuiven.

2. De klant dient binnen 24 uur na het ontstaan van de ernstige blessure, rechtstreeks contact op te nemen met de ondernemer via het door de ondernemer verstrekte telefoonnummer en/of door een email te sturen naar membership@pta-program.nl. Als de klant geen contact met de ondernemer opneemt, wordt ervan uitgegaan dat de overeenkomst door blijft lopen.

 

Artikel 9 – De koop op afstand

1. De koop op afstand en/of overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;

2. De klant aanvaard het aanbod langs elektronische weg en de ondernemer bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de koop op afstand op afstand ontbinden;

3. De koop op afstand komt uitsluitend via elektronische weg tot stand. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt voor een veilige webomgeving. Daartoe werkt de ondernemer uitsluitend samen met bij De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten geregistreerde online betaaldienstverleners en met Virtuagym B.V. die het online-portaal faciliteert;

4. De online betaaldienstverlener kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de online betaaldienstverlener op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst voor een duurtransactie niet aan te gaan, licht hij de ondernemer hierover in. De ondernemer is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;

5. Een koop op afstand kan alleen tot stand komen wanneer de klant mondeling en/of schriftelijk en/of via elektronische wijze akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 10 – Herroepingsrecht bij levering van (online) serviceproducten

1. Bij het aangaan van het PTA-membership heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste vijf werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst op afstand. Hij dient hiervoor contact op te nemen met de ondernemer;

2. Bij het aangaan van een koop op afstand heeft de consument de mogelijkheid op de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden gedurende ten minste vijf werkdagen, ingaande op de dag waarop de koop op afstand werd gedaan. Hij dient hiervoor contact op te nemen met de ondernemer;

 

Artikel 11 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht met betrekking tot de levering van een (online) serviceproduct, worden de kosten voor de reeds geleverde diensten door de ondernemer aan de klant verrekend met het bedrag dat de klant heeft betaald;

2. De ondernemer betaalt na eventuele verrekening het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na herroeping, terug.

 

Artikel 12 – Prijzen

1. De in het aanbod van (online) serviceproducten genoemde prijzen zijn inclusief btw;

2. Jaarlijks worden de prijzen van alle (online) serviceproducten aangepast met een inflatiecorrectie berekend aan de hand van de door het CBS vastgestelde dienstenprijzenindextotalen (commerciele dienstverlening) afgeleid over het voorafgaande jaar;

3. In het geval Virtuagym B.V. prijsverhogingen doorvoert die hoger zijn dan de jaarlijkse CBS indexering, behoudt de ondernemer het recht om deze verhoging door te berekenen aan de klant. 

4. Prijswijzigingen als gevolg van wettelijke veranderingen in btw-tarieven worden per direct doorgevoerd.

 

Artikel 13 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de (online) serviceproducten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 14 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen van en levering van (online) serviceproducten;

2. Als plaats van levering van online serviceproducten geldt het emailadres dat de klant na bevestiging van de koop en/of overeenkomst op afstand middels een opt-in heeft opgegeven en het persoonlijke account van de klant op het online-portaal. De instructies voor het in gebruik nemen van het betreffende account worden naar het emailadres gestuurd welke de klant na bevestiging van het aangaan van de overkomst voor een duurtransactie middels een opt-in heeft opgegeven;

3. Ten behoeve van het inboeken van Personal Trainingafspraken werkt de ondernemer met een online-agenda. De klant kan een keuze maken uit de verschillende Personal Trainings classes. Als plaats van levering van de serviceproducten geldt derhalve de aan de geselecteerde online-agenda gekoppelde trainingsaccommodatie;

4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen vijf werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de koop op afstand terug te draaien en/of overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden;

5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na het terugdraaien van de koop op afstand en/of het ontbinden van de overeenkomst op afstand, terugbetalen.

 

Artikel 15a – Overeenkomst op afstand: aanpassing

1. De overeenkomst op afstand voor een duurtransactie die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan maandelijks middels het membership-service formulier op de website van de ondernemer aangepast worden (upgraden/downgraden). Daarbij dient rekening gehouden te worden met de volgende voorwaarden:

a. Om ervoor te zorgen dat de gewenste aanpassing op het membership in de opvolgende maand ingaat, dient dit voor de achtentwintigste (28e) van de lopende maand aan de ondernemer doorgegeven te worden middels het membership-service formulier op de website van de ondernemer. Wordt de gewenste aanpassing na de zevenentwintigste (27e) van de lopende maand doorgegeven, gaat de gewenste aanpassing niet op de opvolgende maand in, maar pas in de daaropvolgende maand;

b. Indien de klant een beroep doet op het herroepingsrecht, is de contracttermijn van het PTA-membership niveau voorafgaand aan de upgrade van kracht.

 

Artikel 15b – Overeenkomst op afstand: beeindiging

1. De overeenkomst op afstand voor een duurtransactie die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan na afloop van de aangegane contracttermijn worden beëindigd. Indien de klant niet binnen de aangegane contracttermijn opzegt door een ondergetekende brief te sturen aan het adres van de Personal Training Agency B.V. waarin je de opzegging toelicht (wanneer en waarom), wordt het membership automatisch verlengt met dezelfde termijn. Na deze automatische verlenging heeft de klant wel het recht om zijn/haar membership maandelijks op te zeggen, rekening houdend met een volle kalendermaand opzegtermijn. Welke ingaat in de maand die volgt op de maand waarin het membership officieel is opgezegd;

Indien de klant opzegt zal hij/zij uiterlijk de eerstvolgende werkdag na ontvangst van de opzegging, een bevestiging dat zijn/haar opzegging in behandeling is genomen;

2. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op afstand met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk met aantoonbaar nalatenschap niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de einddatum van de overeenkomst overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval niet plaats;

3. Ondernemer behoudt zich het recht op trainingsafspraken te weigeren, dan wel de overeenkomst op afstand te ontbinden met de klant, indien de klant zich herhaaldelijk (minimaal driemaal) niet houdt aan het huishoudelijk reglement van de trainingsaccommodatie. Zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie, al dan niet gedeeltelijk, van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats;

4. In het geval dat de ondernemer als gevolg van overmacht tijdelijk zijn verplichting niet kan nakomen, heeft hij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst zijn verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan de ondernemer binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding, restitutie of boete gehouden te zijn.

 

Artikel 16 – Betaling

1. De eerste betaling van een PTA-membership van de lopende maand (pro rata) en de eerstvolgende kalendermaand zal plaatsvinden via een door de ondernemer aan de klant toe te sturen factuur met betalingslink; 

2. Na de eerste betaling via de betalingslink gaat de klant ermee akkoord dat het verschuldigde membership bedrag voor de opvolgende maand tussen elke vijfentwintigste (25e) en de achtentwintigste (28e) van de lopende maand middels automatische incasso van het door de klant opgegeven bankrekeningnummer wordt afgeschreven;

3. In het geval van een koop op afstand, dient de klant, om de order succesvol te plaatsen, de betaling af te ronden via één van de door de online betaaldienstverlener(s) aangeboden online betaalsystemen.

 

Artikel 17 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd;

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van tien (10) werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van tien (10) werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom

1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van gedeelde informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de (service)producten en/of met betrekking tot de website berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden;

2. De ondernemer verstrekt in haar (online) serviceproducten aan de klant een beperkt, persoonlijk, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en herroepelijk recht om haar (online) serviceproducten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

 

Artikel 19 – Gebruik van ingezonden foto’s voor promotiedoeleinden ondernemer

1. De klant stemt er bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden automatisch mee in dat zijn ingezonden foto’s op discrete wijze gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden van de ondernemer;

2. Indien de klant niet (meer) wil dat er gebruik wordt gemaakt van zijn of haar foto’s voor promotiedoeleinden dient hij of zij contact op te nemen met de ondernemer om dit expliciet aan te geven.

 

Artikel 20 – Veiligheid en aansprakelijkheid

1. De klant begrijpt dat door fysieke activiteit mogelijke blessures of andere complicaties kunnen voorkomen zonder dat dit is ontstaan uit verkeerd voorgeschreven richtlijnen en instructies op het gebied van fysieke activiteit;

2. De klant is verplicht om bij het ervaren van pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid zowel voor, tijdens als na het opvolgen van richtlijnen en instructies van een (online) serviceproduct – dat verstrekt is door de ondernemer – of tijdens het gebruik van fysieke producten – die geleverd zijn door de ondernemer of door een toeleverancier – zo spoedig mogelijk te melden aan de huisarts alvorens hij hiermee doorgaat;

3. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand, gederfde inkomsten, verlies van gegevens schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies van een (online) serviceproduct – dat verstrekt is door de ondernemer – of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis van de klant of derden, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.

4. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een eventuele data lek en/of cyberaanval met betrekking tot het online-portaal. De verantwoordelijkheid voor het treffen van adequate veiligheidsvoorzieningen van het online-portaal ligt volledig bij Virtuagym B.V.

 

Artikel 21 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 22 – Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen van de ondernemer en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Laatst gewijzigd in december 2018

 

Privacy beleid van PTA®  

PTA® is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid als het gaat om het beschermen van de privacy van internet gebruikers. PTA® houdt zich aan de anti spam wetgeving en hanteert dan ook een strikt privacy beleid ten opzichte van zogenoemde “spam”.

De anti spam wet (gehandhaafd door OPTA), zoals vastgelegd in artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (Tw), houdt kort gezegd in dat de verzender van een e-mail-nieuwsbrief desgevraagd moet kunnen aantonen dat de ontvanger toestemming heeft gegeven voor de verzending, dat de ontvanger ziet van wie berichten afkomstig zijn en dat de ontvanger ziet hoe en bij wie de ontvanger zich kan afmelden als geen prijs meer wordt gesteld op ontvangst van deze berichten. Het spamverbod in Nederland beschermt iedereen. Het maakt dus niet uit of iemand een ongevraagd elektronisch bericht verstuurt naar een privé persoon of naar een zakelijke instelling. Beiden zijn verboden.

PTA® respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. Personal Training Agency B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pta-program.nl. Het is zijn algemeenheid niet toegestaan om informatie te gebruiken op een manier die verband houdt met de verzending, distributie of bezorging van ongewenste (commerciële) e-mail (“spam”). PTA® staat dan geen enkele persoon en/of rechtsvorm toe spam te versturen dat is gerelateerd aan informatie afkomstig uit naam van PTA® en/of aan (service)producten van PTA®. PTA® behoudt zich het recht voor om elke aangesloten persoon en/of rechtsvorm onmiddellijk af te sluiten als blijkt dat deze zich schuldig maakt aan het versturen van dergelijke spam.

PTA® maakt gebruik van een webanalyse-service (cookies), die voor de meting van web  statistieken anonieme gegevens verzamelt over het gebruik van de website. Hierbij moet u denken aan het IP adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt, tijdstip en duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. De analyse van de verzamelde gegevens kan de website verbeteren en kan de dienstverlening van PTA® optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doeleinde gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van PTA®, de mailinglist van PTA® en de omgang met de klantgegevens door PTA® op het online-portaal. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website en/of mailinglist en/of het online-portaal kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen. Het is van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door PTA®.

Voor het indienen van een verzoek tot verwijdering van uw persoongebonden gegevens kun je contact met ons opnemen via info@pta-program.nl en/of bellen naar (020)2330613. PTA® hanteert hiervoor een door haar opgesteld privacy protocol dat tevens opgevraagd kan worden. Voor meer informatie, indienen van een klacht, of het plaatsen van een opmerking aangaande ons privacy beleid en/of ons privacy protocol, kun je contact met ons opnemen via info@pta-program.nl.

Laatst gewijzigd in mei 2018

Disclaimer van PTA® 

De website van PTA® en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van (hyper)links, is eigendom van PTA®. Het is niet toegestaan de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PTA®. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie en de (service)producten die op deze website worden aangeboden, zijn met name bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Voordat je verandering aanbrengt in jouw sportieve activiteiten- en voedingsprogramma, adviseert PTA®  altijd om eerst de huisarts te raadplegen.

De website van PTA® wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt PTA® geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden en/of onjuistheden daarvan. Aan de teksten en diverse media op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

PTA® is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie en/of schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies via zijn online (service)producten.

De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. PTA® behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

PTA® stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen, desalniettemin is PTA® niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Laatst gewijzigd in juli 2016

 

Huisreglement van PTA® - Private Gym NDSM

1. Respect voor elkaar;

2. De fitnesszaal mag alleen worden betreden wanneer binnensportschoenen gedragen worden;

3. Geen jassen en/of tassen in de fitnessruimte (uitzonderingen in overleg mogelijk);

4. Laat geen gewichten vallen op de grasmat. De grasmat is kwetsbaar;

5. Meld defecten aan de fitnessapparatuur bij een van de medewerkers;

6. Plaats de gewichten, halters, dumbbells en bankjes na gebruik terug op hun oorspronkelijke plaats;

7. Neem etenswaren niet mee de fitnesszaal in;

8. Het zelfstandig gebruik van de fitnessruimte, de apparatuur en attributen in de Private Gym NDSM is geheel op eigen risico.PTA® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongelukken/incidenten;

9. Laat de kleedruimtes netjes achter.

Laatst gewijzigd in augustus 2017